حسابداری مدیریت را فرآیند شناسایی،‌اندازه‌گیری، گردآوری، سنجش، تحلیل، تفسیر و ارائه آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی و عملکردی تعریف کرد که توسط مدیریت به منظور برنامه‌ریزی، کنترل، ارزیابی عملیات و استفاده بهینه از منابع در داخل یک سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حسابداری مدیریت با تاکید بر استفاده‌کنندگان درون سازمانی، اطلاعات را ‌اندازه‌گیری و گزارش می‌نماید و مدیران سطوح مختلف سازمان را در اجرای اهداف تدوین شده سازمان را یاری دهد.

ضرورت استفاده از خدمات حسابداری مدیریت:

۱. مدیریت به موقع موجودی‌ها
۲. افزایش کیفیت محصولات
۳. بهره‌وری بیشتر
۴. تسهیل تصمیم گیری‌ها
۵. بهبود مستمر عملیات، و . . .

واحد خدمات حسابداری مدیریت شرکت مهندسی مالی تحلیل گستر آراد در راستای دستیابی سازمان ها به اهداف و استراتژی های تدوین شده خدمات زیر را ارائه می نماید:
۱. طراحی سیستم بهای تمام شده
۲. محاسبه و تجزیه و تحلیل بهای تمام شده محصولات ، خدمات و فعالیت ها به روش ABC
۳. تجزیه و تحلیل هزینه و فایده
۴. پیش بینی و تدوین بودجه های مالی، عملیاتی و سرمایه ای
۵. تحلیل و تدوین شاخص های کسب و کار
فهرست