مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار، هنر و دانش نظارت بر نحوه انجام کار در سازمان به‌منظور اطمینان از خروجی پایدار و شناسایی و پیگیری مزایای فرصت‌های بهبود است. فرآیندگرایی روندی است که در آن وظایف ساده جای خود را به فرآیندهای کامل می‌دهند. فرآیندها را می‌توان همچون یک جعبه جادویی پنداشت که از یک‌سو ورودی‌ها را می‌گیرد و از سوی دیگر خروجی با ارزش بالاتری را تحویل می‌دهد.
• مدل سازی استاندارد فرآیند های سازمانی(BPMN)
• مهندسی مجدد و بهبود فرآیند های سازمانی (BPR)
• مشاوره خرید و پیاده سازی نرم افزار های BPMS

فهرست