برنامه ریزی نیروی انسانی به سازمان کمک می کند تا از وضعیت نیروی انسانی خود، نیروهای مازاد، کمبود نیروی انسانی در بخش های مختلف و یا در تعادل بودن آن ها اطمینان حاصل کند، و مطمئن شود کارکنان مناسب در مشاغل مناسب و در زمان مناسب منصوب شده اند. برنامه ریزی نیروی انسانی به سازمان کمک می کند تا تغییرات سازمانی و محیطی مرتبط با فعالیت های خود را با حداقل هزینه ها مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به انطباق وضعیت سازمان با تغییرات رخ داده با حداقل هزینه اقدام نماید. برنامه ریزی نیروی انسانی سبب حصول اطمینان از وحدت و انسجام رو به فعالیت های پرسنلی می گردد. بر همین اساس که لزوم ارائه مدلی جامع و کار آمد که بتواند تمامی مولف های برنامه ریزی نیروی انسانی را به طور هماهنگ پوشش دهد ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
از این رو کارشناسان حوزه منابع انسانی با اتکاء بر تجربه، استفاده از دانش روز و تسلط بر قوانین و مقررات خدمات ذیل را ارائه می نماید:
• مشاوره و نظارت بر روند جذب، استخدام و آموزش پرسنل
• نظارت بر حسن اجرای قوانین، بخشنامه ها و مصوبات داخلی
• برگزاری دوره های آموزشی ارتقاء منابع انسانی
• تهیه و تدوین انواع قراردادهای کار
• تهیه آنالیز حقوق و مزایای کارکنان بنا به صرفه صلاح کارفرما
• پیاده سازی سیستم حقوق و دستمزد بر اساس قانون کار
• تدوین، تنظیم بازنگری دستور العمل و آیین نامه های روابط کار
• پیگیری پرونده های مطروحه در هیات های مختلف اداره کار
• تدوین نظام گردش مکاتبات اداری و پیاده سازی اتوماسیون اداری
• تدوین و استاندارد سازی شرح وظایف
• ارائه مشاوره های روابط کارمند و کارفرما

فهرست